محتوای گرامر

کاربرد Can در زبان انگلیسی

سه کاربرد اصلی و مهم Can در مکالمه انگلیسی: 1. بیان توانایی (Ability) .I can speak English fluently می تونم سلیس انگلیسی حرف بزنم. .I cannot (can’t) swim نمیتونم شنا کنم. .Can you play the guitar? Yes, I can می ...