محتوای speaking

آموزش مکالمه انگلیسی

معرفی کردن در مکالمه انگلیسی

معرفی کردن به انگلیسی / Introduction in English خیلی ساده می تونی با گفتن اسمت شروع کنی: ... I'm ... My name is اگه می خوای بگی همه منو فلانی صدا می کنن: ... Everyone calls me اسم کوچیک من: ...